Veselé - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

§106⁄99 Sb

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Obec Veselé
 • 2. Důvod a způsob založení
  Obec Veselé vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Veselé 153
  40502 Děčín 2
  Telefon: 412585275
  Fax:
  E-mail: starosta@obec-vesele.cz
  E-mail: vesele@volny.cz
  WWW: www.obec-vesele.cz/
  ID Datové schránky: 78patvb
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Veselé 153
   40502 Děčín 2
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Veselé 153
   40502 Děčín 2
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí7:00 – 11:3012:00 – 17:00
   středa7:00 – 11:3012:00 – 17:00
  • 4.4 Telefonní čísla
   412585275
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.obec-vesele.cz/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny
   vesele@volny.cz
  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: 78patvb
 • 5. Případné platby lze poukázat
  15628431/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČO
  00555908
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00555908
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Obecní úřad Veselé
   Veselé 153
   40502 Děčín 2
  • e-mailem: vesele@volny.cz
  • elektronickým podáním: vesele@volny.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 412585275
  úřední hodiny
  pondělí7:00 - 11:3012:00 - 17:00
  středa7:00 - 11:3012:00 - 17:00

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 3, písm. a) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.3, písm. b) - 3 dny
  • Poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 3, písm. c) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§ 14 odst. 5) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 3, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro odvolání, jestliže povinný orgán ve lhůtě neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí o nevyhovění (§ 15 odst. 4) - 15 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí a odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2)-od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy informaci neposkytne

  • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
  • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
  • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
  • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
  • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

  Jak se o informaci žádá

  • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
  • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

  Jaký bude postup povinného orgánu

  • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
  • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů - pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 30 dnů ( od 1. 1. 2001 do 15 dnů)

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  • pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydal

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada (kde není rada rozhoduje zastupitelstvo obce)
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
   • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
   • Platné obecně závazné vyhlášky
  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Obec Veselé vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

   Sazebník úhrad za poskytování informací obce Veselé

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv

    

   Obecní úřad Veselé nedisponuje vzorem licenční smlouvy.
   V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek

  • 13.2 Výhradní licence

   V současné době nejsou pro Obec Veselé poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Dodatek č. 1 k Výroční zprávě 2018 Staženo: 377x | Datum vložení: 14.05.2019

  Výroční zpráva 2017 Staženo: 327x | Datum vložení: 24.06.2019

  Výroční zpráva 2018 Staženo: 472x | Datum vložení: 25.02.2019

  Výroční zpráva 2019 Staženo: 265x | Datum vložení: 19.02.2020

  Výroční zpráva 2020 Staženo: 193x | Datum vložení: 11.01.2021

  Výroční zpráva 2021 Staženo: 119x | Datum vložení: 09.03.2022

  Výroční zpráva 2022 Staženo: 74x | Datum vložení: 06.02.2023

  Výroční zpráva 2023 Staženo: 26x | Datum vložení: 31.01.2024

 • Poskytnuté informace

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 12.2.2024

  Typ: PDF dokument, Velikost: 34.55 kB

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 13.11.2023

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 1.6.2022

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 31.5.2022

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 31.5.2022

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 13.4.2022 (225.04 kB)

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 17.9.2021 (33.83 kB)

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 16.6.2021

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 16.1.2020

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 10.12.2019

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 29.8.2019

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. dne 29.8.2019

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 ze dne 26.11.2018

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 ze dne 22.5.2018

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 ze dne 28.6.2017

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 ze dne 16.2.2017

  Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 ze dne 24.5.2017

  poskytnutí informací 23. 3. 2017 - AS + příloha

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře
 • Opravné prostředky

  Proti rozhodnudí obce, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým obec odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 výše zmíněného zákona.

  Odvolání

  (1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

  (2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

  (3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

  (4) Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu podle věty první se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.

  (5) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

  § 16a

  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

  (1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

  a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

  b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

  c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

  d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

  (2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

  (3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

  a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

  b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

  (4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

  (5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

  (6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

  a) postup povinného subjektu potvrdí,

  b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4, nebo

  c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

  (7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

  a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

  b) výši úhrady nebo odměny sníží; v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4 věty druhé s tím, že povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny.

  (8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

  (9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

  (10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.